XXV Bieg Niepodległości w Malborku!

pobrane (5)

Regulamin XXV Biegu Niepodległości w Malborku!!!

I. Cel imprezy
1. Uczczenie obchodów 97-lecia niepodległości Polski
2. Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy aktywności ruchowej
3. Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia wśród lokalnej społeczności
4. Promocja Miasta Malborka
II. Patronat
Burmistrz Miasta Malborka
III. Organizator
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Malborku
IV. Współorganizatorzy
Urząd Miasta Malborka, ZSP nr 4 w Malborku, KS Active Malbork, Folta Rowery
V. Patronat medialny
Radio Malbork, Portal: MaratonyPolskie.pl
VI. Termin i miejsce
11.11.2015 roku, godz. 12:00, ulice miasta Malborka
Start i meta – pl. Narutowicza – przed budynkiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku
Biuro zawodów – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku, pl. Narutowicza 14, w godz. 11.00-14.00
VII. Warunki uczestnictwa
W biegach nr 1-7 mogą brać udział wszyscy chętni, których stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zawodach sportowych i zostaną zgłoszeni przez szkołę lub jednostkę zgłaszającą na piśmie potwierdzonym przez dyrektora placówki.
W biegu głównym mogą startować wszyscy chętni, którzy do dnia 11.11.2015 roku ukończyli 18 lat i posiadają aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność do uczestnictwa w zawodach, a w przypadku ich braku oświadczenie na piśmie, iż są zdrowi i nie mają przeciwwskazań do uprawiania biegów długodystansowych.
VIII. Opłaty
W biegu głównym obowiązuje opłata startowa w wysokości 20 zł, którą należy wpłacić na konto Organizatora Bank BPH S.A. o. Malbork 05 1060 0076 0000 3210 0019 3708 do dnia 06.11.2015 roku bądź gotówką w dniu zawodów.
IX. Zgłoszenia
Do biegu głównego zgłoszenia przyjmowane są przez internet na stronie nowe.elektronicznezapisy.pl do dnia 06.11.2015 roku oraz w dniu zawodów.
Do biegów szkolnych zgłoszenia przyjmowane są w dniu zawodów.
X. Zasady współzawodnictwa:
1.Bieg będzie rozgrywany w następujących kategoriach:

-.Szkoły ponadgimnazjalne – dziewczęta i chłopcy-1997-1999-1700 m-12:00
-Gimnazja – chłopcy-2000-2002-1 700 m-12:15
-Gimnazja – dziewczęta-2000-2002-1 700 m-12:30
-Szkoły podstawowe – dziewczęta-2003-2005-850 m-12:45
-Szkoły podstawowe – chłopcy-2003-2005-850 m-13:00
-Szkoły podstawowe – dziewczęta-2006 i młodsze-700 m-13:15
-Szkoły podstawowe – chłopcy-2006 i młodsi-700 m-13:30
-Bieg główny K i M– 3 okrążenia-1997 i starsze/-si-10 500 m-14:00
2. W biegu głównym pomiar czasu dokonywany będzie systemem elektronicznym, chipy zwrotne.
3. Każdy uczestnik biegów szkolnych powinien posiadać kartkę z następującymi danymi: imię i nazwisko, szkoła/klub sportowy, rok urodzenia.
4. Uczestnicy za niesportowe zachowanie podczas biegu będą dyskwalifikowani.
5. Klasyfikacja – bieg główny
Kobiety i mężczyźni – klasyfikacja generalna + kategorie wiekowe:
A. 18-23 lat, B. 24-29 lat, C. 30-39 lat, D. 40-49 lat, E. 50-59 lat, F. 60 lat i powyżej.
6. Klasyfikacja drużynowa prowadzona będzie w ramach współzawodnictwa szkół organizowanego przez OSiR w Malborku w roku szkolnym 2015/2016 wg poniższych zasad:
Za 1. miejsce uczeń zdobywa dla szkoły 30 pkt., za 2. miejsce 29 pkt., za 3. miejsce 28 pkt, itd., za 30. miejsce i dalsze 1 pkt.
O kolejności miejsc decyduje większa liczba zdobytych punktów przez daną szkołę.
W przypadku równej liczby punktów między szkołami decyduje wynik najlepszego ucznia z danej szkoły.
XI. Nagrody
Uczestnicy biegu głównego otrzymują koszulki oraz medale.
Za miejsca I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn biegu głównego uczestnicy otrzymują puchary oraz nagrody rzeczowe.
Za miejsca I-III w kategoriach wiekowych biegu głównego uczestnicy otrzymują puchary oraz nagrody rzeczowe.
Najlepszy zawodnik oraz najlepsza zawodniczka miasta Malborka otrzymują puchar oraz nagrodę rzeczową.
Nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategorii wiekowej.
Wśród uczestników biegu głównego dodatkowo rozlosowane będą nagrody-niespodzianki.
Za miejsca I-III w biegu dla szkół uczestnicy otrzymują medale oraz nagrody rzeczowe.
XII. Postanowienia końcowe
1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Reprezentacje szkolne przez cały czas trwania imprezy przebywają pod opieką nauczycieli.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników.
4. W czasie biegu należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad prawa o ruchu drogowym.
5. Uczestnicy biegu wykonują polecenia sędziów oraz służby zabezpieczającej.
6. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy biegowej.
7. Organizatorzy zapewniają przebieralnię oraz toalety.
8. Zgłoszenie się jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb imprezy oraz organizatora.
9. Sprawy nieobjęte regulaminem oraz wszelkie kwestie sporne i niejasności, jakie mogą wyniknąć podczas rozgrywek rozstrzyga organizator
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu

 

Organizator