Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków LKS ZANTYR Sztum!

Zarząd Lekkoatletycznego Klubu Sportowego ZANTYR Sztum podjął uchwałę o zwołaniu w dniu 16 listopada 2016 roku Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków klubu. Zebranie odbędzie się w sali czekoladowej Sztumskiego Centrum Kultury ul. Reja o godzinie 17.00 w pierwszym terminie, o godz. 17.15 w drugim terminie. Zapraszamy wszystkich aktualnych członków klubu …….

Zarząd Lekkoatletycznego Klubu Sportowego ZANTYR Sztum podjął uchwałę o zwołaniu w dniu 16 listopada 2016 roku Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków klubu. Zebranie odbędzie się w sali czekoladowej Sztumskiego Centrum Kultury ul. Reja o godzinie 17.00 w pierwszym terminie, o godz. 17.15 w drugim terminie. Zapraszamy wszystkich aktualnych członków klubu w celu wyboru nowych władz i określenia kierunków działania na kolejne cztery lata w kontekście nowego stadionu, jak i sympatyków klubu z głosem doradczym.

Zapraszamy!!!!

Aktualny wykaz członków LKS ZANTYR Sztum  na dzień 10.11.2016 r.

I.Sekcja LA:

 1. Babieczko Andrzej

2. Belzyt Szymon

 1. Bestvater Marcel
 2. Borowska Agnieszka
 3. Bożykowski Jan
 4. Bucewka Magda
 5. Cebula Bogdan
 6. Chętnik Rafał
 7. Dobrenko Mieczysław

10.Doliński Stanisław

 1. Dmitrzak Piotr
 2. Fila Antoni
 3. Garbowski Krzysztof

14.Godlewski Łukasz

15.Grzywiński Wojciech

16.Jażdżewski Zbigniew

 1. Jurewicz Mirosław
 2. Kamiński Jabub
 3. Klonowski Marcin

20.Krawiec Andrzej

21.Kosmala Szymon

22.Kamiński Krzysztof

23.Kucharski Mirosław

 1. Lisogórski Krzysztof
 2. Ludwik Andrzej
 3. Luterek Martyna

27.Łukomski Andrzej

 1. Markowski Kamil
 2. Mazerski Bartosz

30.Michoński Sebastian

31.Najda Sławomir

 1. Oliwiński Paweł
 2. Pepliński Grzegorz
 3. Piotrowski Lech
 4. 3 Piróg Arkadiusz

36 Rogiewicz Andrzej

 1. Rozenberg Sławomir
 2. Skoczyński Leszek
 3. Sosiński Dariusz
 4. Treć Leon
 5. Treć Wojciech
 6. Treć Paweł
 7. Wiechowski Sławomir

44.Spalk Krzysztof

45.Sadowski Robert

46.Urbanowska Magda

 1. Zdiennicki Bartek
 2. Giembicki Jan

49.Treć Jakub

50.Witczak Mariusz

51.Szymańska Sara

II.SEKCJA NORDIC WALKING

52.Jurewicz Ewa

53.Anaczkowski Mirosław

 1. Czwerenko Alicja

55.Demska Halina

56.Grabowska Bożena

57.Gruszka Barbara

58.Jaźwińska Czesława

59.Kołpak Irena

60.Kołpak Jan

61.Kłopotowski Ryszard

62.Krawczykowska Barbara

63.Langmeser Regina

64.Mazerska Maria

65.Lipińska Regina

66.Parafiniuk Krzysztofa

67.Podlewska Alicja

68.Stefańska Helena

69.Podolski Mirosław

70.Stępka Brygida

71.Topolewska Maria

72.Wnuk Elżbieta

73.Zegarska – Kmiecik Teresa

74.Zembrzuska Ewa

 1. Treć Miroslawa

76.Wudarczyk Mariola

IIII. SEKCJA „BASKI”

77.Byczkowski Roman

78.Fierek Roman

79.Gajkowski Stanisław

80.Gutowski Jan

81.Chaber Krzysztof

 1. Jastruszewski Piotr
 2. Jastruszewski Przemysław
 3. Kołoszewska Ewa
 4. Kołoszewski Czesław

86.Kopczyński Adam

87.Lubiński Andrzej

88.Lubiński Roman

89.Mądry Kazimierz

90.Nowak Bartosz

91.Nowak Henryk

 1. Rychert Eugeniusz
 2. Smeja Marian

94.Smoliński Stefan

 1. Soukup Tomasz
 2. Staliński Lech

97.Stelmach Krzysztof

98.Strąk Kazimierz

99.Szulc Roman

 1. Waszewicz Stanisław

101.Wesołowski Jerzy

102.Zdziebłowski Ryszard

 1. Szramowski Jan

104.Gołębiowski Jarosław

IV.ZARZĄD I DZIAŁACZE

105.Belzyt Andrzej

106.Mazerski Ryszard

107.Nowosielski Piotr

108.Słupecki Zygmunt

109. Smukalla Justyna

110. Zwolenkiewicz Zbigniew

111.Burczyk Krzysztof

112.Nowosielska Marlena

113.Owsiana Maria

114.Owsiany Bogdan

 1. Rogacki Tadeusz – honorowy

To wszyscy aktualni członkowie klubu z podpisanymi deklaracjami i w zdecydowanej większości opłaconymi składkami do  połowy 2016 roku, którzy zgodnie ze statutem i uchwałą Zarządu z dnia 29 sierpnia 2016 mogą brać udział z głosem decydującym w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Klubu w dniu 19 listopada 2016 roku.

 

Projekt porządku Walnego Zebrania:
1. Otwarcie zebrania przez Prezesa LKS Zantyr, powitanie członków klubu i zaproszonych gości
2.Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza ( protokolanta)
3. Przyjecie porządku Walnego Zebrania
4.Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania
5. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania przez przewodniczącego Walnego Zebrania
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków (3 osoby)
7.Wystapienie Prezesa Klubu podsumowujące działalność LKS Zantyr w mijającej kadencji
8.Sparwozdanie Komisji Rewizyjnej oraz przedstawienie wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu
9.Dyskusja
10.Przyjecie uchwały o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi
11. Przeprowadzenie wyborów Prezesa Zarządu LKS Zantyr Sztum: >zgłoszenie kandydatów na Prezesa .>wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów >przeprowadzenie wyborów >ogłoszenie wyników
12.Udzielenie głosu nowo wybranemu Prezesowi
13.Przeprowadzenie wyborów członków Zarządu: > zgłoszenie kandydatów do Zarządu >wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów >przeprowadzenie wyborów >ogłoszenie wyników
14. Przeprowadzenie wyborów Komisji Rewizyjnej: > zgłoszenie kandydatów do Komisji Rewizyjnej >wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów >przeprowadzenie wyborów i ogłoszenie wyników
15.Przyjecie Uchwały Walnego Zebrania
16. Sprawy różne i komunikaty
17.Zamkniecie obrad

Z upoważnienia Zarządu – Ryszard Mazerski

 

Projekt regulaminu

Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego LKS ZANTYR Sztum

w dniu 16. 11. 2016 r.

 

 1. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu odbywa się o godzinie 17.00 w pierwszym terminie, w przypadku gdy ilość członków jest mniejsza od  58 osób, w drugim terminie o godz. 17 15.

 

 1. Prawomocność obrad Walnego Zebrania stwierdza przewodniczący obrad  na podstawie listy obecności członków Klubu.

 

 1. Przewodniczący i sekretarz zebrania wybrany zostaje w głosowaniu jawnym.

 

 1. Obrady prowadzone są w oparciu o zatwierdzony regulamin i porządek zebrania.

 

 1. W głosowaniu jawnym wybierana jest Komisja Uchwał i Wniosków w składzie 3 osób.

 

 1. Dyskusją kieruje przewodniczący zebrania.

 

 1. Wybory władz przeprowadza się w sposób jawny lub tajny. Decyzja należy do Walnego Zebrania.

 

 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, zmiany w statucie kwalifikowaną większością 2/3 głosów członków – paragraf 28 statutu.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, rozstrzyga Walne Zebranie zwykłą większością głosów.

 

 

 

 

Sztum, dnia 16. 11. 2016 r.