Program minutowy, nagrody i sponsorzy III biegu XVII Grand Prix Sztumu w Biegach Prze?ajowych!!!

thumb.html

 

 

I. PROGRAM MINUTOWY
III biegu XVII Grand Prix Sztumu w Biegach Prze?ajowych pod
Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum – 06.02.2016 r.
od 9.00 – czynne biuro zawodów w SP2 Sztum ul. Reja – wydawanie numerów, chipów do biegu g?ównego, kartek startowych dla dzieci, zapisy do marszu Nordic Walking
10.30 – zbiórka uczestników marszu rekreacyjnego NW, rozgrzewka
10.40 – zbiórka dzieci na pla?y i wymarsz na start
10.45 – marsz rekreacyjny Nordic Walking – 4700 m (1 okr??enie wokó? jeziora)
10:50 – start biegu dziewcz?t szkó? podstawowych rocz. 2005 i m? – 600 m,
10.55 – start biegu ch?opców szkó? podstawowych rocz. 2005 i m? – 600 m
11.00 – start biegu dziewcz?t szkó? podstawowych rocz. 2003-2004 – 600 m
od 11.00 – wydawanie posi?ków regeneracyjnych w SP2 Sztum /bez kartek/
11.05 – start biegu ch?opców szkó? podstawowych rocz. 2003-2004 – 600 m
11:10 – start biegu szkó? dziewcz?t gimnazjalnych rocz. 2001-2002 – 1000 m
11.15 – start biegu ch?opców szkó? gimnazjalnych rocz. 2001-2002 – 1000 m
11.15 – zamkniecie zapisów do biegu g?ównego
11.30 – start biegu g?ównego K i M – 9400 m – 2 okr??enia wokó? jeziora
11.45 – start biegu – 4700 m (1 okr??enie wokó? jeziora)
13.15 – sala Kino-Teatru – zako?czenie i wr?czenie nagród i pucharów
Na mecie wszyscy otrzymuj? medale, gor?c? herbat? i w sto?ówce SP2 Sztum „sztumski
posi?ek” – grochówka, chleb ze smalcem i napój, w kawiarence – dro?d?ówka na kartki.

Kolejno?? dekoracji podczas zako?czenia XVII Grand Prix Sztumu w Biegach Prze?ajowych w Sali Kino-Teatru w Sztumie w dniu 6 lutego 2016 – przewidziany pocz?tek godz. 13.15.

Od godziny 13.00 projekcja 140 zdj?? S?awomira Wiechowskiego z historii Grand Prix Sztumu

Kolejno?? dekoracji:

1.Bieg g?ówny kobiet – 5 miejsc/nagrody PSSE Sopot, BS Sztum, Fobos,Transpot J.

Lubi?ski, Oleksiak Czes?aw, Andrzej Murawski

2.Bieg g?ówny m??czyzn – 5 miejsc/j.w.

3.Trzy najlepsze zawodniczki Powiatu Sztumskiego

4.Trzech najlepszych zawodników Powiatu Sztumskiego

5.Trzy pierwsze zawodniczki w ka?dej kategorii wiekowej/nagrody nie dubluj? si?/-

nagrody Starostwa Powiatowego w Sztumie

-Juniorki m?odsze- 19 99-2000

-Juniorki -97-98

-K-20

-K-30

-K-40

-K-50

-K-60

6.Trzech najlepszych zawodników w ka?dej kategorii wiekowej/nagrody nie dubluj? si?/-

nagrody Starostwa Powiatowego w Sztumie

-juniorzy m? – 1999-2000

-Juniorzy – 97-98

-M-20

-M-30

-M-40

-M-50

-M-60

-M-70

-M-80

7.Nagrody dla trzech najlepszych dziewcz?t i ch?opców– nagrody Miasta i Gminy Sztum,

Rady Miasta i Pomorskiego Zrzeszenia LZS  w Gda?sku z Urz?du Marsza?kowskiego

-Dziewcz?ta – 2005 i m?

-Ch?opcy – 2005 i m?

-Dziewcz?ta – 2003-2005

-Ch?opcy – 2003-2004

-Dziewcz?ta – 2001-2002

-Ch?opcy – 2001-2002

8.Najlepsze zawodniczki i zawodnicy/po jednej Miasta i Gminy Sztum w ka?dej kategorii

kobiet i m??czyzn biegu g?ównego/nagrody si? nie dubluj? w stosunku do pkt. V i VI.

9.Trzy najlepsze ma??e?stwa

10.Trzy najlepsze dru?yny/po 5 m??czyzn i 3 kobiety/

Pami?tkowe zdj?cie wszystkich sztumskich zawodników.

Przewidziane zako?czenie – godzina 14.30!!!

PROSIMY WSZYSTKICH NAGRADZANYCH W BIEGU G?ÓWNYM O POSIADANIE NUMERÓW PESEL!

II. WYSOKO?CI NAGRÓD FINANSOWYCH W BIEGU G?ÓWNYM

1.
Nagrody finansowe w biegu g?ównym kobiet i m??czyzn XVII Grand Prix Sztumu w Biegach Prze?ajowych ufundowane przez BS Sztum, PSSE Sopot, FOBOS, TL Jacka Lubi?skiego:

1 m – 500 z?

2 m – 400 z?

3 m – 300 z?

4 m – 200 z?

5 m – 100 z?

2.

W kategoriach wiekowych biegu g?ównego kobit. m??czyzn, juniorek i juniorek m?. oraz juniorów i juniorów m?. -nagrody finansowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Sztumie:

1 m – 50 z?

2 m – 40 z?

3 m – 30 z?

3.

Nagrody dla najlepszych sztumskich zawodników naszego powiatu:/ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Sztumie/:

1 m – 120 z?

2 m – 90 z?

3 m -80 z?

III. SPONSORZY, PARTNERZY I WSPÓ?ORGANIZATORZY
XVII Grand Prix Sztumu w Biegach Prze?ajowych

Miasto i Gmina Sztum
Starostwo Sztum
Urz?d Marsza?kowski Gda?sk
Rada Miasta i Gminy Sztum
Pomorskie Zrzeszenie LZS Gda?sk
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sopot
Oleksiak Czes?aw
Murawski Andrzej
Producent Rowerów FOLTA Malbork Jaros?aw Folta
Bank Spó?dzielczy Oddzia? Sztum
Transport Osób Jacek Lubi?ski
FOBOS Invest Sztum
PSS Spo?em Sztum
Szko?a Podstawowa nr 2 Sztum
Sztumskie Centrum Kultury
Przedsi?biorstwo Wodoci?gów i Kanalizacji Sztum
Sztumska Agencja Rozrywkowa Burczyk Estrada
Zespó? Szkó? Zawodowych Barlewiczki
Stra? Miejska w Sztumie
Transport Sanitarny Les?aw Olszewski Sztum
Wolontariat M?odzie?owej Rady Miasta Sztum
Patronat honorowy: Leszek Tabor – Burmistrz Sztumu
PATRONAT MEDIALNY: DZIENNIK BA?TYCKI
ORGANIZATOR: LEKKOATLETYCZNY KLUB SPORTOWY ZANTYR SZTUM