Powrót do Klub

Statut

STATUT

Lekkoatletycznego Klubu Sportowego

„ZANTYR” w Sztumie

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny.

 

§1.

Klub nosi nazwę: Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR w Sztumie.

 

§2.

Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§3.

Lekkoatletyczny Klub Sportowy „ZANTYR” posiada osobowość prawną.

 

§4.

LKS jest członkiem zrzeszenia ludowych klubów sportowych i może być członkiem innych krajowych organizacji i stowarzyszeń i związków sportowych zainteresowanych rozwojem sportu i kultur fizycznej.

 

§5.

 1. LKS używa odznak i znaków organizacyjnych oraz pieczęci z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 2. Barwami LKS jest kolor (żółto – czarny).

 

Rozdział 2

Cele i środki działania

 

Celem LKS jest:

 1. Rozwijanie w różnych formach kultury fizycznej i sportu wyczynowego poprzez:

a)      szkolenie dzieci, młodzieży szkolnej, dorosłych w zakresie lekkiej atletyki

b)      organizowanie zawodów sportowo-rekreacyjnych, pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, obozów sportowo-wypoczynkowych, wyjazdów na zawody sportowe dla członków klubu, przedszkolaków, dzieci i młodzieży szkolnej, dorosłych z uwzględnieniem uczestników świetlic socjoterapeutycznych, osób niepełnosprawnych, warsztatów terapii zajęciowej i środowisk wiejskich i wszystkich chętnych szkolenie i organizowanie marszów i rajdów Nordic Walking.

c)       klub powinien współpracować ściśle ze szkołami.

d)     klub prowadzi działalność dobroczynną, ochrony zdrowia i pomoc społeczną

 1. Czynny udział w życiu społecznym i gospodarczym miasta i powiatu.

a)      Promocja Miasta i Gminy Sztum na arenach sportowych w kraju i zagranicą.

 1. LKS nie prowadzi działalności gospodarczej.
 2. LKS realizuje swoje zadania statutowe wg wytycznych Zarządu LKS i współdziałaniu z władzami samorządowymi i sportowymi.
 3. LKS zamierza do zrzeszenia jak największej liczby członków zamieszkałych na terenie działania oraz prowadzi dla nich systematyczne szkolenie sportowe oraz działalność kulturalno-oświatowa i turystyczną.
 4. LKS zarządza posiadanymi urządzeniami i bazą sportową.
 5. LKS współdziała w zakresie opieki lekarskiej nad swoimi członkami z Wojewódzką Poradnią Sportowo-Lekarską lub Rejonową.
 6. LKS rozstrzyga spory powstające w obrębie jego działalności, podejmuje inne przedsięwzięcia zgodnie z prawem w ramach statutowej działalności, jakie okażą się celowe dla rozwoju sportu.

 

 Rozdział 3

 

Członkowie LKS, ich prawa i obowiązki.

 

§1

1. Członkowie LKS dzielą się na:

a)      Zwyczajnych

b)      Wspierających

c)      Honorowych

 

§2.

 1. Członkiem zwyczajnym LKS mogą być osoby pełnoletnie, posiadające zdolność do czynności prawnych, poprzez przyjęcie kandydatury przez Zarząd zwykłą większością głosów w drodze uchwały na podstawie pisemnego zgłoszenia i opłacaniu wpisowego.
 2. Członkiem wspierającym LKS może być każdy pełnoletni obywatel oraz każda instytucja i organizacja pragnąca materialnie wspierać LKS.
 3. Członkami honorowymi LKS są osoby fizyczne zasłużone dla rozwoju sportu i kultury fizycznej.

 

§3.

Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:

 1. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w walnych zebraniach LKS wybierać do wszystkich władz LKS.
 2. Wysuwać postulaty i wnioski wobec władz LKS, oceniać i poddawać krytyce ich działalność.
 3. Brać czynny udział w zawodach sportowych.
 4. Korzystać z urządzeń oraz sprzętu sportowego i turystycznego.
 5. Korzystać z innych przywilejów wynikających ze statutu i uchwał Zarządu LKS.

 

§4.

Członkowie wspierający mają prawo:

 1. Brać udział z głosem doradczym w walnych zebraniach LKS oraz być wybieranym do wszystkich jego władz.
 2. Wysuwać postulaty i wnioski wobec władz LKS, oceniać i poddawać ich działalność krytyce.

 

§5.

Do obowiązku członków zwyczajnych i honorowych należy:

 1. Przestrzegać przepisów statutu oraz uchwał i postanowień Zarządu LKS.
 2. Regularne opłacanie składek członkowskich.
 3. Branie czynnego udziału w działalności LKS.
 4. Przestrzeganie zasad moralności, podnoszenie poziomu kulturalnego oraz w szczególności poziomu sportowego.
 5. Ciągłe dbanie o mienie klubu i społeczne.

§6.

Do obowiązków członków wspierających należy:

 1. Udzielanie materialnej pomocy LKS, a w szczególności regularne opłacanie składek członkowskich.
 2. Przestrzeganie przepisów statutu oraz uchwał i postanowień władz LKS.
 3. Czynne wspieranie działalności  LKS.

 

§7.

      1. Małoletni mogą być członkami LKS za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

 

§8.

 1. Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie deklaracji przyjętej uchwałą Zarządu LKS.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie LKS.

 

§9.

Członkostwo ustaje wskutek:

 1. Wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie.
 2. Skreślenie z listy członka.
 3. Rozwiązanie jednostki.
 4. Śmierci członka – osoby fizycznej.
 5. Wykluczenia członka.

 

§10.

Władze:

 1. Walne zebranie Członków LKS
 2. Zarząd LKS
 3. Komisja Rewizyjna LKS

 

§11.

 1. Kadencja władz trwa cztery lata.
 2. Jeżeli szczególne postanowienia nie stanowią uchwały władz LKS, zapadają zwykła większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność, co najmniej połowy ilości osób uprawnionych do głosowania. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa LKS.

 

§12.

Walne Zebranie Członków

 

 1. Walne Zebranie Członków dzielą się na sprawozdawcze i sprawozdawczo-wyborcze.
 2. Sprawozdawcze zwoływane SA, co najmniej raz w roku.
 3. Sprawozdawczo-wyborcze raz na cztery lata.
 4. Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie:

a)      Uchwały Zarządu LKS

b)      Na wniosek Komisji Rewizyjnej

c)      Na wniosek, co najmniej 50% członków LKS

W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą z głosem stanowiącym wszyscy członkowie zwyczajni.

§13.

Walne Zebranie Członków decyduje o wszystkich podstawowych zagadnieniach LKS, a w szczególności:

 1. Wysłuchuje i zatwierdza sprawozdania pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz sekcji sportowych.
 2. Zatwierdza roczny plan pracy i budżetu LKS.

 

§14.

Zarząd LKS

 1. Zarząd LKS składa się od 2 do 7 osób.
 2. Prezes wybiera Walne Zebranie Członów w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od decyzji zebrania.
 3. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera V-ce Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.

 

§15.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie LKS na zewnątrz.
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członów LKS.
 3. Kierowanie całokształtem działalności LKS, a w szczególności:

a)      Organizowanie i rozwijanie działalności sportowej.

b)      Przyjmowanie, skreślanie, nagradzanie i karanie członów LKS.

c)      Organizowanie życia kulturalno-oświatowego i turystycznego.

d)     Pobieranie składek członkowskich od członków zwyczajnych, wspierających i zbiorowych.

e)      Zwoływanie walnych zebrań członków w celu podsumowania i oceny działalności LKS.

 1. Zarządzanie majątkiem i funduszem LKS zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Rozstrzyganie sporów i nieporozumień obrębie LKS.
 3. Wykonywanie innych czynności niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków i wyłącznej kompetencji Komisji Rewizyjnej.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z wcześniej opracowanym planem nie rzadziej niż trzy razy do roku.
 5. Zarząd organizuje, rozwija i nadzoruje działalność.

 

§16.

Organy doradcze Zarządu LKS.

 1. Zarząd może powoływać komisje specjalistyczne, stanowiące jej organy doradcze i opiniodawcze.
 2. Komisja wykonuje zadania powierzonej jej przez Zarząd.
 3. Zarząd powołuje i zatwierdza kierownictwo sekcji.
 4. Zarząd może powoływać Radę Patronacką, składającą się ze sponsorów LKS.

 

§17.

Komisja Rewizyjna LKS

 1. Całokształt działalności LKS, a w szczególności jego działalność finansowo-gospodarczą jest kontrolowana przez Komisję Rewizyjną.
 2. Komisja Rewizyjna Składa się z trzech członków w tym Przewodniczący i Sekretarz.
 3. W skład komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby pracujące etatowo w LKS i członkowie Zarządu.

 

§18.

Komisja Rewizyjna:

 1. Przeprowadza okresowe kontrole działalności finansowo-gospodarczej.
 2. Może żądać od Zarządu LKS wyjaśnień dotyczących działalności statutowej.
 3. W razie stwierdzenia usterek i nieprawidłowości określa termin i sposoby ich usunięcia.
 4. Składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada wyłączność do zgłaszania wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi LKS.
 5. Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenia minimum dwa razy w roku.

 

§19.

Kompetencje Członka Władz:

 1. W przypadku ustąpienia członka władz przysługuje prawo dokoptacji.
 2. Liczba członków władz z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ogólnej ilości ich członków pochodzących z wyboru.

 

§20.

Sekcje sportowe LKS:

 1. Grupują członków o wspólnych zainteresowaniach.
 2. Działają w oparciu o zasady ustalone przez Zarząd.
 3. Posiadają Zarządy na czele, których stoi Kierownik Sekcji.

 

§21.

Wyróżnienia i kary:

 1. Za wzorowe wykonywanie żądań gospodarczych, wyniki wychowawcze i sportowe przyznawane na następujące wyróżnienia:

a)      Pochwały pisemne lub ustne

b)      Nagrody rzeczowe i pieniężne

c)      Dyplomy honorowe

Zasady i tryb przyznawania nagród określa oddzielny regulamin zatwierdzony przez Zarząd.

 

§22.

Za brak dyscypliny nie przestrzegania Statutu i regulaminów stosuje się następujące kary:

 1. Ostrzeżenie
 2. Nagana
 3. Pozbawienie funkcji, w tym także wybranych
 4. Zawieszenie w prawach członka
 5. Wykluczenie z szeregu LKS

 

Zasady i tryb postępowania dyscyplinarnego określa oddzielny regulamin zatwierdzony przez Zarząd.

§23.

 1. Członek LKS może być skreślony z listy członka w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań LKS oraz naruszania Statutu lub uchwał lub postanowień LKS.
 2. Członek LKS może być zawieszony w prawach w przypadku zalegania z opłatą składek członkowskich.

 

§24.

Majątek i Fundusz LKS:

Majątek składa się: ruchomy i nieruchomy.

 

§25.

Na fundusz LKS składa się:

 1. Składki członkowskie.
 2. Wpływy z zawodów i imprez.
 3. Dotacje, darowizny, subwencje.
 4. Inne dochody z działalności statutowej.

 

§26.

 1. Do wystąpienia w imieniu LKS, jako osoby prawnej, uprawniony jest Zarząd.
 2. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych LKS wymagane jest pisemne współdziałanie dwóch przedstawicieli Zarządu LKS.

 

§27.

 1. Do akt zbycia lub obciążeń majątku nieruchomego wymagana jest zgoda Walnego Zebrania Członków LKS.
 2. Uchwała o zbyciu lub obciążeniu majątku nieruchomego ? wymagane jest zatwierdzenie jej przez władze rejestracyjne.

 

§28.

Zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów członków LKS.

 

§29.

Rozwiązanie LKS następuje w przypadku uchwały przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów członków LKS. Uchwała o rozwiązaniu LKS powinna określać tryb likwidacji LKS oraz przekazanie jego majątku. Uchwała w przedmiocie przekazania majątku wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.