Przyjedź do Osiecznej 10 czerwca!!!

W imieniu organizatorów zapraszam na XVI Piknik Sportowy do Osiecznej/tylko 80 km ze Sztumu/ w dniu 10.06.2018. W programie m.in.  liczne biegi dla dzieci i młodzieży, bieg główny na 10 km /zapisy na www.elektronicznezapisy.pl oraz dla wszystkich chętnych marsz rekreacyjny na dystansie 1 km /do wylosowania liczne nagrody/. Czytaj regulamin . Zapraszam na świetną i doskonale przygotowaną imprezę!!!  Program_i_szczegółowy_regulamin_imprezy_XVI_PIKNIK_SPORTOWY1-1

Program i szczegółowy regulamin imprezy XVI PIKNIK SPORTOWY „Marsz po zdrowie”
Osieczna, 10.06.2018 r.
Cele i założenia biegu:
– popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej,
– propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności,
– promocja działań ZSP w Osiecznej,
– promocja gminy
Bieg Open 10 km
Organizatorzy: UKS „Drzewiarz” Osieczna, ZSP w Osiecznej, UG Osieczna
Patronat: Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Termin i miejsce:
Impreza odbędzie się w dniu 10 czerwca 2018 r. ( niedziela)
Zapisy do biegów od godziny 13 00
Start i meta wszystkich biegów i marszu usytuowana jest na Placu 1000-lecia, przed Urzędem Gminy
Trasy biegów towarzyszących będą prowadzone ulicami wsi Osieczna wg załączonej mapki.
Bieg OPEN rozegrany zostanie na trasie Osieczna- Zimne Zdroje nr 2621G
Odcinki biegów prowadzone drogami publicznymi zostaną zabezpieczone przez umundurowanych strażaków z OSP Osieczna (10 osób). Mimo tego wszyscy uczestnicy biegów zobowiązani są zachowania szczególnej ostrożności, a także stosowania się do poleceń osób z obsługi technicznej biegów, służb porządkowych i Policji. Bieg Główny będzie pilotowany przez oznakowany samochód straży pożarnej i zamykać go będzie samochód obsługi medycznej.
Trasy oznaczone będą kolorami, bieg główny co 1 km.
Program XVI PIKNIKU „Marsz po zdrowie”
Osieczna 10.06.2018 r.
1300 – 1400 – zapisy do biegów
1350 – uroczyste otwarcie zawodów (Plac przed UG)
1400 – BIEG PRZEDSZKOLAKÓW (Plac 1000- lecia, odcinek 100m, 1 min.)
1405 – DZIEWCZĘTA ROCZNIK 2009-2010 (trasa niebieska, 450m, 3 min.)
1410 – CHŁOPCY ROCZNIK 2009-2010 (trasa niebieska, 450m, 3 min.)
1415 – DZIEWCZĘTA ROCZNIK 2008-2007 (trasa żółta 750m, 5min.)
1420 – CHŁOPCY ROCZNIK 2008-2007 (trasa żółta 750m, 5min.)
1425 – DZIEWCZĘTA ROCZNIK 2006-2005 (trasa żółta 750m, 5min.)
1435 – CHŁOPCY ROCZNIK 2006-2005 (trasa niebieska + żółta, 1200 m, 7min.)
1445 – DZIEWCZĘTA ROCZNIK 2004-2002 (trasa niebieska + żółta, 1200 m, 7min.)
1455 – CHŁOPCY ROCZNIK 2004-2002 (2 x trasa żółta, 1500m, 8min)
1505 – BIEG OPEN (trasa żółta i czerwona, 10 km, 1 godz.)
1510 – Marsz po zdrowie (trasa zielona, 1 km, 15 min.)
1615 – Podsumowanie zawodów, wręczenie nagród- BIEG OPEN, losowanie nagród dla uczestników Marszu
Przebieg tras:
Trasa niebieska 450m, Plac 1000- LECIA- Podgórna(100m)- Kościuszki- Plac- 1000- lecia
Trasa żółta 750 m, Plac 1000-lecia, Podgórna, Kościuszki- Plac- 1000- lecia
Trasa czerwona 1x żółta, Mickiewicza, droga nr 2621G i powrót
Trasa zielona Plac 1000-lecia, Mickiewicza i powrót
Nagrody:
W biegach towarzyszących nagrody rzeczowe i medale otrzymują zawodnicy z miejsc I-VI
W biegu Open wszyscy startujący otrzymają pakiet startowy, w tym medale.
Zawodnicy z miejsc I-VI nagrody finansowe ( mężczyźni), kobiety I-III
Zawodnicy w kategoriach wiekowych nagrody rzeczowe ( nagrody nie dublują się)
Kategorie:
I mężczyźni do lat 40
II mężczyźni 40- 50 lat
III mężczyźni 50+
IV kobiety do 40 lat
V kobiety 40- 50 lat
VI Kobiety 50+
Wśród wszystkich uczestników „Marszu po zdrowie” i biegu Open zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe: rower, meble, piłki itp.
Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:
W biegu Open mogą brać udział wszyscy chętni, nie mający przeciwwskazań lekarskich do udziału w dyscyplinach sportowych typu wytrzymałościowego, którzy zgłosili swój udział i zostali wpisani na listę startową zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Osoby poniżej 18. roku życia uczestniczą w biegu pod opieka rodziców, prawnych opiekunów lub za ich zgodą. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, akceptuje zapisy regulaminu i oświadcza, że nie ma przeciwwskazań medycznych do startu w biegu. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci, szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w biegu. Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
Organizatorzy zapewniają:
• Bezpłatny udział w biegach towarzyszących
• Zabezpieczenie akcji przez służby techniczne, porządkowe
• Opiekę medyczną na trasie biegu
• Pomoc techniczną
• Wodę na mecie i na półmetku w biegu Open
• Wspaniałą atmosferę
Zasady zachowania uczestników biegu istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
• Uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez służby porządkowe oraz służby kierujące ruchem drogowym.
• Zawodnicy biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z wyznaczonej trasy.
• Do udziału w zawodach nie zostaną dopuszczone osoby, których zachowanie wskazuje na to, że znajdują się one pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.
• Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego oraz nie dopuszczeniem do udziału w biegu.
• Zawodnicy biegną wyłącznie trasą ( ulicami) wyznaczoną przez organizatora.
• Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do wskazań i zaleceń Policji, służb porządkowych oraz organizatora biegu oraz osób odpowiedzialnych za bieg.
• Bieg będzie odbywać się częściowo przy otwartym ruchu, należy więc zachować szczególną ostrożność.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nie przestrzegającego regulaminu.
• W przypadku zakłóceń porządku publicznego służby porządkowe zawiadamiają funkcjonariuszy Policji.
Postanowienia końcowe:
• Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe
• W biegach towarzyszących startuje młodzież szkolna zgłoszona w dniu zawodów lub elektronicznie
• Regulamin może ulec zmianie, kwestie sporne rozstrzyga organizator