Projekt regulaminu Biegu Przełajowego o Puchar Mikołajek Pomorskich!

 Projekt regulamin IV Biegu Mikołajek Pom o Puchar Wójta poniżej:

1.ORGANIZATORZY

Wojciech Grzywiński,

Gminny Ośrodek Kultury ul. Szreibera 14

82- 433 Mikołajki Pomorskie,

LKS ,,ZANTYR” Sztum

2.CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

2.Promocja gminy Mikołajki Pomorskie

3.Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Mikołajek Pomorskich

3.TERMIN I MIEJSCE

  1. Bieg odbędzie się 19 sierpnia 2017 roku na terenie stadionu gminnego w Mikołajkach Pomorskich o 15.00
  2. 2.Start dzieci godz.14:00 (na stadionie gminnym) Zawodnicy na start muszą się zgłosić do godz.13:30

3.Start biegu głównego 15.00( na stadionie gminnym)Zawodnicy na start muszą się zgłosić do godz.14.30

  1. Długość trasy: 5 km.
  2. 5. Zawodników obowiązuje limit czasu 1 godz. Nie zmieszczenie się w limicie czasu obliguje zawodnika do przerwania biegu i zejścia z trasy biegu.

 

4.ZASADY UCZESTNICTWA

1.W biegu na 5km „IV Bieg Mikołajek Pomorskich o puchar Wójta”, prawo startu ma każda osoba bez przeciwwskazań zdrowotnych.

2.Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pisemnej zgody na udział od rodziców lub prawnych opiekunów . Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.

3.Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów

4.Biuro Zawodów będzie się mieścić na stadionie gminnym w Mikołajkach Pomorskich .Biuro będzie czynne dnia 19 sierpnia 2017 roku(sobota) w godz.13:00-14:30

5.Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz obsługi z ramienia Organizatora

6.Organizowane są biegi dla przedszkolaków na 100m w ,,Biegu po owoce„ do lat 7 oraz ,,Bieg dla dzieci po owoce„ (8-13 lat) na 200m

7.W biegu dla szkół gimnazjalnych na 800m-nagrody  rzeczowe

 

5.ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 

1.Zapisy do biegu  na dystansie 5 km„ IV Bieg Mikołajek Pomorskich o puchar Wójta” odbywają się na stronie:www.elektronicznezapisy.pl

2.Zapisy do biegów dla dzieci i młodzieży w dniu zawodów w godz.13.00-13.30

3.Opłata za udział w biegu głównym wynosi 20 zł płatne przelewem z dopiskiem: ,,opłata startowa + imię, nazwisko” na  konto  Gminny Ośrodek Kultury w Mikołajkach Pomorskich, Bank Spółdzielczy w Sztumie z nr konta:20 8309 0000 0030 9350 2000 0010

  1. W biegu głównym każdy uczestnik biegu otrzymuje:

-numer startowy z agrafkami,

-pamiątkowy medal dla każdego uczestnika biegu,

-wodę na trasie i mecie biegu

-oraz kiełbaskę po wręczeniu nagród
6.KLASYFIKACJA

1.Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet (miejsca I-III) i mężczyzn (miejsca I-III) otrzymają puchary oraz nagrody finansowe.

2.Kategorie wiekowe; :M-19(16-19lat);M-20(20-29lat);M-30(30-39lat);M-40(40-49); -M-50(50-59); M-60(60+)oraz K-16(16-19lat); K-20(20-29); K-30(30-39); K-40(40-49);    K-50(50+). Statuetki dla trzech pierwszych oraz nagrody, które zostaną podane do 5.08.

3.Nagrody nie dublują się, co oznacza, że zawodnik otrzymujący nagrodę za miejsce zajęte w klasyfikacji generalnej biegu nie otrzymuje nagrody za miejsce zajęte w ramach prowadzonej kategorii wiekowej.

4.Klasyfikacja specjalna: nagrody  dla trzech najlepszych mieszkanek i mieszkańców Gminy Mikołajki Pomorskie.

7.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Dane osobowe uczestników biegu na 5 km „3 Bieg Mikołajek Pomorskich o puchar Wójta” będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegu na 5 km „3 Bieg Mikołajek Pomorskich o puchar Wójta”, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).

2.Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

3.Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie

4.Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.

5.Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

6.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.

7.W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

8.Organizator przewiduje losowanie nagród dla uczestników biegu głównego na dystansie 5 km(w tym nagrody finansowe ufundowane przez organizatora)

9.Dodatkowe informację można uzyskać pod numerem tel.667 825 035