Miesiąc do rozpoczęcia Czwartków LA!!!

Miesiąc pozostał do rozpoczęcia wiosennej edycji Czwartków LA na stadionie miejskim w Sztumie. Terminy zawodów to 12, 19, 26 kwietnia, 10, 17 i 24 maja b.r. Ostanie zawody 24 maja , to zawody finału miejskiego w Sztumie. Zawody rozgrywane będą w trzech kategoriach wiekowych /rocznik 2005, 2006 i 2007 i mł/ w następujących konkurencjach: dz – 60 m, 300 m,  600 m, w dal, wzwyż, p.palantowa; chłopcy: 60 m, 300 m, 1000 m, w dal, wzwyż, p.palantowa. Zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach. Najlepsi pojadą na Ogólnopolski Finał Czwartków LA do Łodzi. Już dziś wspólnie z SCK zapraszamy dzieci z opiekunami i Rodzicami na stadion miejski w Sztumie. Godzinę podamy! Zawody finansowane ze środków Miasta i Gminy Sztum w ramach zadania publicznego: „Rozwój sportu w dziedzinie lekkiej atletyki na terenie Miasta i Gminy Sztum’. Na jesieni na stadionie miejskim w Sztumie były 2 edycje zawodów. Wszystkie wyniki na http://www.czwartki.pl/aktualnosci.php

 

Regulamin

Zasadniczym celem cyklu imprez dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży” jest promowanie systematycznej pracy prowadzącej do osiągania wartościowych rezultatów sportowych.

REGULAMIN
XXIV edycji imprezy pn. „Czwartki Lekkoatletyczne”

1. Główny organizator zawodów:
Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży”
ul. Hoża 27 lok. 6; 00-521 Warszawa
tel. 0-22-740-74-34
fax 0-22-740-74-34

2. Terminy zawodów:
wrzesień – 2017 r.
październik – 2017 r.
kwiecień – 2018 r.
maj – 2018 r.
czerwiec – 2018 r.

Organizatorzy z poszczególnych miast są zobowiązani do przeprowadzenia imprez jesiennych, wiosennych oraz finału miejskiego.

Wszyscy organizatorzy mają obowiązek przekazać do Stowarzyszenia „Sport Dzieci i Młodzieży” informację o datach, miejscach i godzinach rozpoczęcia zawodów. Ewentualne zmiany terminów zawodów powinny być zgłoszone przed ich planowanym przeprowadzeniem.

Ogólnopolski Finał zorganizowany zostanie w czerwcu 2018 r.

3. Konkurencje
Do punktacji zaliczone są następujące konkurencje:

Dziewczęta:
60 m, 300 m, 600 m,
skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową;

Chłopcy:
60 m, 300 m, 1000 m,
skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową.

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia podczas zawodów dodatkowych konkurencji, lecz bez uwzględnienia ich w punktacji Grand Prix.

4. Uczestnicy
Prowadzone są punktacje w trzech kategoriach wiekowych oddzielnie dla dziewcząt i chłopców:
I grupa wiekowa 13 lat – rocznik 2005
II grupa wiekowa 12 lat – rocznik 2006
III grupa wiekowa 11 lat i młodsi – rocznik 2007

Każdy zawodnik może startować podczas jednych zawodów w dwóch konkurencjach (jednej biegowej i jednej technicznej). Dotyczy to także zawodów finałowych w poszczególnych miastach.

W ogólnopolskich zawodach Grand Prix zawodnicy mogą startować w jednej konkurencji (biegowej albo technicznej). Jednak nie może to być konkurencja, w której nie wystartowali w finale miejskim.

5. Zasady punktacji i kwalifikacji
a) Uzyskane przez zawodników wyniki przeliczane są wg tabel punktowych oddzielnych dla każdej grupy wiekowej.
b) Do finału ogólnopolskiego Grand Prix kwalifikuje się trzech pierwszych zawodników z miasta w każdej konkurencji, według ilości zdobytych punktów.
Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości zawodników dopuszczonych do startu w ogólnopolskich zawodach Grand Prix według punktu 5 ppkt b) do dwóch w każdej konkurencji ze względu na możliwości finansowe. Stowarzyszenie SDiM poinformuje organizatorów zawodów miejskich o ostatecznej ilości zawodników, których będzie można zgłosić do uczestnictwa w ogólnopolskich zawodach Grand Prix najpóźniej na 30 dni przed terminem ich przeprowadzenia.

c) Prawo startu w finale ogólnopolskim Grand Prix uzyskają zawodnicy, którzy uczestniczyli przynajmniej w pięciu zawodach i w finale miejskim.
d) Do punktacji Grand Prix we wszystkich konkurencjach, z wyjątkiem biegów na 600m dziewcząt i 1000m chłopców, zalicza się punkty pięciu najlepszych startów w danej konkurencji oraz szósty wynik finału miejskiego.
e) W biegach na 600m dziewcząt i na 1000m chłopców do punktacji Grand Prix zalicza się punkty z trzech najlepszych startów oraz czwarty wynik z finału miejskiego. Nie zwalnia to z obowiązku uczestnictwa w pięciu zawodach i finale miejskim (zgodnie z punktem c)
f) Jeżeli zawodnik jest sklasyfikowany w pierwszej trójce w więcej niż jednej konkurencji to przysługuje mu prawo wyboru konkurencji, w której wystartuje w ogólnopolskim Grand Prix. Jednak nie może to być konkurencja, w której nie wystartował w finale miejskim.

6. Punktacja nauczycieli, szkół i UKS-ów
Dodatkowo w całym cyklu zawodów prowadzona jest punktacja nauczycieli, szkół i UKS-ów. Nauczycielowi zalicza się wszystkie punkty dzieci zgłoszonych przez niego do zawodów, łącznie z finałem miejskim. Szkołom i UKS-om zalicza się wszystkie punkty uzyskane przez ich zawodników na wszystkich zawodach i finale miejskim. Dziecko jest przypisane na cały cykl startów do jednego nauczyciela. Nie istnieje możliwość zmiany nauczyciela.

7. Wymogi regulaminowe
Organizatorzy zawodów w poszczególnych miastach mają obowiązek dostarczania protokółów z wynikami zawodów do Stowarzyszenia SDiM najpóźniej siedem dni po ich przeprowadzeniu. Nie dostarczenie protokółów zawodów w podanym terminie powoduje, że nie zostaną one uwzględnione w punktacji Grand Prix.

8. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
– Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.
– Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w zawodach.
– Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
– Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
– Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
– Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.

Stowarzyszenie Sport Dzieci i Młodzieży w Warszawie zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.