KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Lekkoatletyczny Klub Sportowy Zantyr Sztum działając z poszanowaniem państwa prawa do decydowania o swoich danych osobowych zgodnie z Konstytucją, z której wynika obowiązek stosowania od 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady – ogólnie nazywanym RODO.

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Wypełniając obowiązek uregulowany zapisami Art. 13 RODO informujemy:

  • Administratorem Danych Osobowych jest Lekkoatletyczny Klub Sportowy Zantyr Sztum z siedzibą w Sztumie 82-400 Sztum tel.695 277 202 mail: sztum@zantyr.pl
  • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  • Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  • Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w LKS Zantyr stanowi:

Zgoda, obowiązek prawny lub wykonanie umowy zgodnie z Art. 6 ust. 1 RODO.

  • W przypadku przetwarzania na podstawie zgody macie państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • W przypadku realizacji programów o zasięgu ogólnopolskim bądź wojewódzkim LKS Zantyr jest podmiotem przetwarzającym. LKS Zantyr Sztum wypełnia swoje obowiązki wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego zgodnie z Art. 28 RODO. Zgodność przetwarzania z prawem w takim przypadku jest określona przez Administratora Danych Osobowych danego programu.

Dziękujemy, za zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną LKS Zantyr Sztum. Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dane były przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo i zgodność z prawem.

Lekkoatletyczny Klub Sportowy „ZANTYR” Sztum.