Bieg pod Górę w Dąbrówce Królewskiej!

W dniu jutrzejszym biegamy pod górę w Dąbrówce Królewskiej!

REGULAMIN
III BIEG POD GÓRĘ – Dąbrówka Królewska – 31 maja 2014 poniżej.

/Wyjazd ze Sztumu na bieg 8.45 UMiG Sztum-z zawodników LKS Zantyr Sztum startują/:

  • Leon Treć
  • Mariusz Kowalski
  • Owczarek Mateusz

Celem zawodów jest upowszechnienie biegów przełajowych jako doskonałej formy aktywnego spędzania wolnego czasu.
Impreza ma na celu promocję Gminy Gruta, jako idealnego miejsca do rekreacji oraz do
zamieszkania. Organizacja biegu zmierza również do integracji lokalnej społeczności.
ORGANIZATOR
Sołectwo Dąbrówka Królewska
Urząd Gminy Gruta
PARTNERZY
17 Drużyna Harcerska „Niedościgli” i 9 Drużyna Harcerska „Impuls” z Dąbrówki Królewskiej
Ochotnicza Straż Pożarna Salno
PATRONAT
Wójt Gminy Gruta Halina Kowalkowska
Termin: 31 maja 2014r. (sobota) godzina 11:00
Miejsce: Dąbrówka Królewska  w gminie Gruta, powiat grudziądzki
Start i Meta, Biuro zawodów, Szatnie: Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Królewskiej
ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia internetowe przyjmowane będą do 30 maja 2014 roku na stronie internetowej:

http://biegpodgore.chiptiming.pl/

Wpisowe należy uiścić na konto Urzędu Gminy Gruta ? 37 9500 0008 0007 1879 2000 0004
W tytule przelewu prosimy wpisać: opłata startowa, imię i nazwisko.
Opłata startowa wynosi 15 zł.
Po zaksięgowaniu wpłaty (po kilku dniach), na liście startowej na stronie internetowej, znajdzie się
informacja o odnotowaniu wpłaty. Wówczas zgłoszenie uznaje się za zakończone.
Odbiór pakietów startowych dla osób wcześniej zapisanych i opłaconych ? w biurze zawodów w dniu
imprezy do godziny 10:30.
W przypadku dokonania wpłaty po 26 maja prosimy o zabranie ze sobą potwierdzenia przelewu.Istnieje również możliwość opłacenia wpisowego na miejscu w biurze zawodów, ale wówczas obowiązuje podwyższona opłata startowa w wysokości 20 zł.
Zgłoszenia osobiste przyjmowane będą w dniu imprezy do godz. 10.15 w biurze zawodów. Opłata startowa płatna na miejscu w wysokości 20 zł.
Osoby niepełnoletnie mają obowiązek dostarczyć w dniu zapisów oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych wyrażających zgodę na udział w biegu.
Organizator może zamknąć listę startową wcześniej jeżeli zostanie wyczerpany limit zawodników.
Wprowadza się limit 110 uczestników. W pierwszej kolejności start będą miały osoby, które dopełniły wymogów regulaminowych tj. zgłoszenie i opłacenie wpisowego. Po przekroczeniu limitu ilościowego organizator nie zapewnia świadczeń oraz zastrzega sobie prawo nie przyjmowania kolejnych zgłoszeń.
Celem usprawnienia zapisów zachęcamy do zgłoszenia przez stronę internetową oraz wpłacania wpisowego na konto. Opłata uiszczona nie podlega zwrotowi.
DYSTANS
Trasa – 10,4 kilometrów. Bieg przełajowy z licznymi podbiegami pod górę i zbiegami. Trasa jest bardzo zróżnicowana. Większa część trasy będzie biegła drogami szutrowymi oraz przez las, wzdłuż rzeki Osa, żółtym szlakiem turystycznym PTTK. W trakcie biegu możliwość podziwiania pięknych krajobrazów doliny Osy. Jednym z ostatnich etapów biegu będzie podbieg pod słynną górę Dąbrówce Królewskiej.
Bieg odbędzie się przy ruchu częściowo ograniczonym. Należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów o ruchu drogowym oraz stosować się do zaleceń pracowników obsługi biegu i Policji.
Trasa będzie oznaczona znakami co 1 kilometr.
ŚWIADCZENIA
Każdy uczestnik biegu otrzyma pakiet startowy. Na trasie biegu oraz na mecie dostępna będzie woda
do picia. Po ukończeniu biegu zawodnicy otrzymają posiłek regeneracyjny, owoce, kawę, herbatę.
POMIAR CZASU
Pomiar czasu zostanie wykonany metodą elektroniczną przy użyciu zwrotnych numerów startowych oraz chipów. Oficjalnym czasem decydującym o klasyfikacji jest czas brutto. Po zakończeniu biegu oficjalne wyniki zostaną wywieszone w biurze zawodów. Wynik indywidualny zostanie wysłany SMSem do każdego zawodnika na numer podany w zgłoszeniu. Na stronie http://biegpodgore.chiptiming.pl/ dostępne będą oficjalne wyniki, galeria zdjęć oraz możliwość wydrukowania indywidualnych dyplomów.
Zawodnicy zobowiązani są do zwrotu numeru startowego oraz chipa bezpośrednio po przekroczeniu linii mety. Zawodnicy, którzy zgubią swój chip pomiarowy i/lub numer startowy mogą zostać niesklasyfikowani oraz zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 20 zł.
Uczestnicy biegu mogą kierować wszelkie zapytania związane z wynikami bezpośrednio do firmy odpowiadającej za pomiar czasu: Chiptiming.pl, Arkadiusz Popławski, tel. 697943996, mail:info@chiptiming.pl.
NAGRODY
1. Za zajęcie miejsca I-III w klasyfikacji generalnej oraz w klasyfikacji ogólnej kobiet przewidziane
nagrody pieniężne: I ? 300 zł, II ? 200 zł, III ? 100 zł.
2. Dla najlepszego mieszkańca z Gminy Gruta nagroda pieniężna: 100 zł.
3. Przewidziane upominki w dodatkowych kategoriach wiekowych.
4. Zawodnik może otrzymać nagrodę (upominek) tylko w jednej kategorii.
KATEGORIE
1. Klasyfikacja Generalna oraz Klasyfikacja Ogólna Kobiet
2. Klasyfikacja Mieszkańców Gminy Gruta
3. Klasyfikacje wiekowe:
a) Junior/ka – do 17 lat (1997 i młodsi)
b) M1 18 – 29 lat (1996-1985)
c) M2 30 – 49 lat (1984-1965)
d) M3 50+ (1964 i starsi)
e) K1 18 – 39 lat (1996-1975)
f) K2 40+ (1974 i starsze)
WARUNKI UCZESTNICTWA
Pobranie pakietu wraz z numerem startowym jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone przez siebie szkody. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnik zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora zawodów w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Uczestnik w razie wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.
Uczestnik wyraża zgodę na to, że zdjęcia i nagrania filmowe z Biegu pod Górę mogą być
wykorzystywane w celach promocyjnych przez organizatora, prasę, radio i telewizję.
Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz wprowadzenie
ewentualnych zmian, które zostaną podane do wiadomości w dniu imprezy.
Kontakt do Organizatora: Andrzej Mathiak, mail: a.mathiak@gazeta.pl, tel. 510 068 984