Badania lekarskie – zmiana od 1 marca!

Od 1 marca 2019r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące wydawania orzeczeń lekarskich dla młodych sportowców. Według rozporządzenia:

“W odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia orzeczenie, o którym mowa w ust. 4,
może również wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia), o którym mowa w wykazie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej wydanym na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz posiadanej dokumentacji medycznej. “W odniesieniu do zawodników pomiędzy 19. a 23. rokiem życia orzeczenie może wydać również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej.”

Prosimy zapoznać się z treścią rozporządzeń.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież

Rozporządzenie Ministrwa Zdrowia w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia