Informacje dla Rodziców i uczestników treningów. Zmiana miejsca treningu, procedury, zgody..!

Ze względu na zamknięty jeszcze w dniu dzisiejszym /wtorek/ stadion miejski w Sztumie trenerzy sekcji LKS Zantyr Sztum informują o zmianie miejsca treningu/6-osobowe składy grup bez zmian/. Dziś pierwsze grupy przychodzą na godzinę 16.00, drugie grupy na 17.00. Proszę czytać poniżej!

Trener Jacek Pajda: zbiórka przy boisku do piłki plażowej przy plaży) Trener Bartosz Mazerski -boisko tartanowe (czerwone), koło placu zabaw.) .Trener Iwona Burczyk – na plaży przy Lido  Trening forma organizacyjna + trening w terenie. Kolejne treningi godziny i miejsce w następnym komunikacie w środę- mamy nadzieję, że na stadionie i już będzie obowiązywać do odwołania. Podział na grupy: Trener Jacek Pajda: grupa pierwsza/godz.16.00: 1. Kwiatkowski Nikodem; 2. Sokalska Weronika; 3. Tyburski Igor; 4. Rygielska Antosia; 5. Korda Oliwia; 6.Ścisłowski Daniel; Grupa druga/g.17.00/: 1. Lewandowski Oskar; 2. Wojtaś  Mateusz; 3. Kowal Hanna; 4. Wiśniewska Kinga; 5. Zaręba Agnieszka; 6. Puchalski Bartek; /Kucharczyk Sambor( nie ma z nim kontaktu na razie)
Trener Bartosz Mazerski: grupa pierwsza/g.16.00/-1.Białkowska Maria; 2. Kopczyńska Hanna; 3. Bażmierowska Marcelina; 4. Bojanowska Wiktoria; 5. Śmigowska Nadia; 6. Machnikowska Agata; grupa druga /godz. 17.00 1. Kozakiewicz Roksana; 2. Gejda Ada; 3. Frąckowiak Maciej; 4. Krusińska Kornelia; 5. Browarczyk Oliwia; 6. Sałek Julia
 Trener Iwona Burczyk grupa pierwsza /g.16.00/ – 1. Majewska Magda; 2. Wojtysiak Maja; 3. Rygielska Roksana; 4. Pobran Antosia; 5. Falkowska Weronika; 6. Kaszubska Katarzyna;  grupa druga /g.17.00/ 1. Kwiatkowski Tymon; 2. Ściślak Ksawery; 3. Puchalski Patryk; 4. Błędowski Kacpe; r5. Wiśniewski Nikodem; 6. Markowicz Remik;

W związku z istniejącą pandemia w trosce o zdrowie wszystkich uczestników prosimy o zachowanie bezpieczeństwa i ścisłe przestrzeganie przepisów, poleceń trenerów.

 Procedury i zasady organizacji treningów od 4 maja 2020 roku!

1. Treningi odbywać się będą na stadionie miejskim w Sztumie, gospodarzem jest Sztumskie Centrum Kultury, organizatorem LKS Zantyr a w Jego imieniu trenerzy

2. W zajęciach mogą uczestniczyć zawodnicy LKS Zantyr, trenujący przed zawieszeniem zajęć./ /pkt 1 i 2  to informacja LKS Zantyr, wszystkie poniższe informacje z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.05.2020

3. Treningi mogą być organizowane na sportowych obiektach otwartych takich jak: stadiony lekkoatletyczne, wielofunkcyjne boiska sportowe, w tym do siatkówki, boiska orlik, boiska rozgrzewkowe i inne o podobnym charakterze lub w terenie ( las, park, plaża , itd/).

4. W zajęciach grupowych może brać udział jednorazowo, na wyznaczonym obiekcie maksymalnie 6 osób oraz trener. Pobyt w miejscu treningu innych osób, w tym rodziców lub opiekunów jest niedopuszczalny chyba, że administrator obiektu wyznaczy specjalne strefy dla rodziców/ opiekunów na trybunach obiektu. Należy w maksymalny sposób ograniczyć kontakty uczestników zajęć i pracowników obsługi obiektu.

5. Harmonogram zajęć zostaje opracowany w porozumieniu z administratorem obiektu sportowego na podstawie wcześniej zawartego porozumienia. Zalecana jest rezerwacja obiektów  

6. Za transport dzieci na zajęcia odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie. Na trasie przemieszczania : dom – trening – dom zawodnicy mają obowiązek używać maseczek i rękawiczek ochronnych zgodnie w aktualnymi wytycznymi epidemiologicznymi.

7. Administrator obiektu lub klub organizujący zajęcia jest zobowiązany w przejrzysty sposób poinformować uczestników i ich rodziców o trybie organizacji zajęć ze szczególnym wskazaniem godzin i miejsc realizacji treningów, miejsc parkingowych, dróg przemieszczania, możliwości kontaktu z trenerem itp.

8. Trener prowadzący zajęcia zobowiązany jest posiadać aktualną listę uczestników zajęć do przedstawienia na każde wezwanie obsługi obiektu lub osoby wizytującej.

9. Zajęcia sportowe, wraz z procedurami sanitarnymi trwają mogą trwać do 90 minut. W przypadku dużego zainteresowania zajęciami przez uczestników, trener ma prawo prowadzić zajęcia w dwóch lub nawet w trzech jednostkach treningowych w ciągu jednego dnia z różnymi grupami zawodników. W wyjątkowych sytuacjach związanych z brakiem dostępności do obiektów sportowych, zajęcia można skrócić, jednak nie mniej niż do 45 minut.

10. Uczestnicy zajęć mają całkowity zakaz poruszania się w pomieszczeniach zamkniętych obiektu sportowego. Wskazane jest aby administrator obiektu udostępnił WC z umywalką.

11. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać aktualną zgodę rodziców na udział w zajęciach w okresie zagrożenia epidemiologicznego,./poniżej

12. Przed wejściem na obiekt sportowy wszystkich uczestników obowiązuje dezynfekcja rąk. Zabieg ten powtarzamy po wyjściu z obiektu. Dozowniki do dezynfekcji zapewnia administrator obiektu lub organizator zajęć.

13. Trener i zawodnik, w trakcie zajęć na obiekcie, nie ma obowiązku stosować maseczki i rękawiczek.

14. Zalecany jest bufor czasowy do 15 minut pomiędzy jednostkami treningowymi w celu bezkontaktowej wymiany grup ćwiczebnych oraz dezynfekcji urządzeń i sprzętu sportowego.

15. W trakcie zajęć zawodników i trenera obowiązuje zachowanie odległości nie mniejszej niż 2 metry od siebie.

16. Zawodnicy i trener przybywają na zajęcia w stroju sportowym. Nie ma możliwości korzystania w szatni depozytowej lub przebieralni.

17. Rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk w trakcie zajęć, np. w czasie przerw wypoczynkowych, obowiązkowo po kontakcie ze sprzętem sportowym typu płotki, kule, młoty itp. przy korzystaniu z bidonów czy butelek z napojami. Zaleca się aby każdy uczestnik zajęć posiadał swój płyn dezynfekujący.

18. Konieczna jest rezygnacja z procedury podania sobie ręki przy powitaniu i pożegnaniu po zajęciach.

19. Za pełne wykonanie powyższych procedur odpowiedzialny jest trener prowadzący zajęcia.

Poniższe zgody będą do podpisania w dniu treningu !

Zgoda na udział małoletniego w zajęciach sportowych prowadzonych przez trenera w warunkach obowiązującego stanu epidemii wirusa Covid-19.


Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………………..…..…
legitymujący się dowodem osobistym …………………………………………………………………..….….
zamieszkały w ……………………………………………………………………………………………………………..
będący/a rodzicem/opiekunem prawnym*
małoletniego……………………………………………………………….., na podstawie art. 98 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U.2019.2086 z późn. zm.) kodeks rodzinny i opiekuńczy, wyrażam zgodę na udział małoletniego w zajęciach sportowych prowadzonych przez trenerów lub instruktorów lekkiej atletyki w okresie od 4 maja 2020r. do odwołania.
Jednocześnie oświadczam, że małoletni:
• nie miał kontaktu z osobami chorymi na koronawirus Covid-19 w ciągu ostatnich 14 dni,
• nie jest objęty obowiązkową kwarantanną,
• nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w w/w zajęciach.
Jako rodzic/opiekun prawny* zobowiązuje się zapewnić małoletniemu bezpieczny transport na zajęcia i w drodze powrotnej z zajęć oraz zabezpieczyć wymagane przepisami środki ochrony i dezynfekcji.
Oświadczam też, że w pełni podporządkuje się procedurom ustalonym przez organizatora zajęć sportowych.
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
/miejscowość i data/
/czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego